Sniegtie pakalpojumi

 • Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana: 
 • Sastādām un nodrošinām nekustamā īpašuma, namīpašuma apsaimniekošanas plānu, ko apstiprina dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē;
 • Nodrošinām dzīvokļa īpašniekiem pilnvērtīgu komunālo pakalpojumu saņemšanu;
 • Sniedzam regulāras un pārskatāmas atskaites par apsaimniekošanas maksas izlietojumu;
 • Kontrolējam izsniegtos rēķinus par komunālajiem maksājumiem atbilstību mērījumu rādītājiem un pastāvošajiem tarifiem;
 • Regulāri apsekojam nekustamo īpašumu, namīpašuma komunikācijas un laikus organizējam bojājumu novēršanu;
 • Organizējam dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un apkopojam dzīvokļu īpašnieku vēlmes;
 • Sniedzam konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem.
 • Nekustamo īpašumu un tam piegulošās teritorijas uzturēšana, uzkopšana, labiekārtošana un remonts (zālāja pļaušana, lapu savākšana, celiņu tīrīšana un kaisīšana, atkritumu urnu iztukšošana un tīrīšana, u.c. darbi).
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtošanas darbu organizēšana (arī piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu) (asfalta seguma, gājēju celiņu atjaunošana, autostāvvietu izbūve, bērnu laukumu ierīkošana).
 • Dzīvojamo māju tehniskās apkopes un remontdarbu organizēšana (siltummezgli, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektrības sistēma, u.c.).
 • 24/7 avārijas dienesta pieejamība.
 • Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu organizēšana un īstenošana.

Dalies: